Zpráva
Jazyk
Vyhledávání Video
×

Naše kompletní nabídka platí pouze pro průmysl, obchod, řemeslo a živnost. Všechny údaje o cenách jsou bez DPH.

24 měsíční záruka*

Všeobecné nákupní podmínky („VNP“) společnosti BVS Industrie-Elektronik GmbH

Stav březen 2020

1. Rozsah platnosti
Následující nákupní podmínky platí pro nákup zboží a materiálů, včetně speciálně vyvinutých komponent, produktů nebo dílů, které byly přizpůsobeny potřebám společnosti BVS, a pro dodávky předmětů vyplývajících ze služeb (dále společně označováno jako „zboží”), jakož i pro nákup služeb (dále společně označováno jako „služby”). Nákupní podmínky tvoří základ smlouvy sjednané mezi BVS Industrie – Elektronik GmbG (dále označováno jako „objednavatel”) a daným smluvním partnerem (dále označován jako „dodavatel”), pokud se od toho neodchylují jednotlivá smluvní ustanovení. Odchylné prodejní podmínky; všeobecné obchodní, nákupní a/nebo služební podmínky dodavatele jsou tímto výslovně odmítnuty. Ty vstupují v platnost pouze, pokud objednavatel výslovně písemně souhlasil s jejich uplatněním. Bezpodmínečné přijetí dodávek a služeb nebo jejich bezpodmínečná platba nepředstavuje souhlas s prodejními podmínkami dodavatele. V případě rozporu mezi textem objednávky nebo textem dokumentů uvedených v objednávce a následujícími nákupními podmínkami, bude použit text objednávky nebo text dokumentů uvedených v objednávce.

2. Objednávky
2.1 Objednávky ze strany objednavatele jsou prováděny písemně, v textové formě nebo prostřednictvím zprostředkování elektronické výměny dat. Pokud jsou objednávky provedeny v textové formě – faxem nebo e-mailem – musí být vystavující společnost a vystavující osoba jasně identifikovatelná. Objednávky jsou platné bez vlastnoručního podpisu, pokud jsou odpovídajícím způsobem označeny na objednávkovém formuláři.

2.2 Ve všech písemnostech dodavatele musí být uvedeno číslo transakce, datum objednávky/pověření a označení položky, čísla položky a/nebo popis služby, uděleného nebo sděleného objednavatelem.

2.3 Objednávky zadané ze strany objednavatele mohou být odvolány do dvou týdnů za předpokladu, že dodavatel nepřijal objednávku alespoň ve stejné podobě do dvou dnů od doručení objednávky. Totéž platí pro zrušení dodávek.

2.4 Změny a doplňky příslušných objednávek a/nebo zrušení dodávek musí být provedeny v písemné podobě. Všechny podmínky, specifikace, normy a další podklady, které jsou uvedeny v objednávce, jsou obsahem objednávky.

2.5 Pokud objednavatel požaduje změnu předmětu dodávky, musí dodavatel neprodleně, písemně nebo v textové podobě, informovat o jakémkoliv zvýšení, respektive snížení ceny a o dopadech na termín objednávky.

2.6 Dodavatel musí zajistit dodávku v termínu uvedeném v objednávce. Za tímto účelem musí provést všechna potřebná opatření.

3. Dodací povinnost pro náhradní díly
Dodavatel je povinen dodávat předměty dodávky, které jsou součástí objednavatelem nabízeného zboží koncovému zákazníkovi, jako náhradní díly za přiměřené tržní ceny po dobu minimálně 2 let od přijetí první objednávky, pokud není v jednotlivém případu dohodnuto jinak.

4. Ceny; Platba; Převod vlastnictví
4.1 Všechny ceny za zboží a/nebo služby musí být ustanoveny ve smlouvě a jsou pevnými cenami, pokud není dohodnuto jinak.

4.2. Není-li dohodnuto jinak, jsou ceny, které mají být zaplaceny chápány jako (i) bez daně z obratu a (ii) včetně všech nákladů za zabalení, výkon balení, zaslání, dopravu, pojištění a doručení zboží a všech dalších nákladů a veškerých poplatků, které vzniknou v souvislosti s nákupem produktu a/nebo služby. Dohodnuté ceny zahrnují veškerá nezbytná opatření proti všem možným vlivům životního prostředí a následným škodám způsobených mrazem, sněhem, horkem a vodou, jakož i k odstranění těchto škod.

4.3 Platba za objednanou službu proběhne v zásadě po doručení příslušné faktury do 30 dnů. To neplatí v případě existence odchylných individuálních platebních dohod.

4.4 V případě vadné služby je objednavatel oprávněn zadržet platbu, přiměřeně k hodnotě, až do řádného splnění.

4.5 Dodavatel není oprávněn postoupit své pohledávky vůči objednavateli nebo je nechat inkasovat třetími stranami bez předchozího písemného souhlasu objednavatele, který tento souhlas nesmí bezdůvodně odmítnout. V případě prodloužené výhrady vlastnictví se souhlas považuje za udělený.

4.6 Není-li smluvně dohodnuto jinak, přechází vlastnictví zboží nebo v případě částečné dodávky dílčích předmětů (i) při jejich zaplacení nebo (ii) při jejich doručení na dohodnuté místo převzetí zboží na BVS, přičemž je určující to, co nastalo dříve (převod vlastnictví). Pokud vlastnictví zboží nebo části zboží přešlo na BVS, ale zboží je stále ve vlastnictví dodavatele, je dodavatel povinen zboží jasně označit jako vlastnictví BVS a podle toho je uchovávat odděleně od ostatních předmětů.

5. Vlastnická práva
5.1 Dodavatel odpovídá za nároky třetích stran, které při používání v souladu se smluvním použitím vyplývají z porušení vlastnických práv a registrací vlastnických práv (vlastnická práva). Dodavatel osvobozuje objednávajícího od všech nároků vyplývajících z použití takovýchto vlastnických práv. Osvobození z odpovědnosti neplatí v případě, ve kterém dodavatel pro objednavatele vyráběl v souladu s předanými výkresy, modely nebo jinými ekvivalentními popisy nebo informacemi poskytnutými objednavatelem a není si toho vědom, nebo v souvislosti s jím vyvinutými výrobky nemusí vědět, že tím porušuje vlastnická práva.

5.2 Dodavatel a objednavatel se zavazují okamžitě navzájem informovat o známém riziku úrazu a o údajných případech úrazu a dát si příležitost, vzájemně čelit odpovídajícím nárokům.

6. Zachování tajemství
6.1 Zákazník se zavazuje, že bude se všemi, v rámci obchodního vztahu obdrženými nebo obeznámenými, neveřejnými, obchodními, technickými a jinými informacemi zacházet jako s přísně důvěrnými obchodními tajemstvími a poskytne je vlastním pracovníkům pouze za podmínky, že je k provedení příslušného úkolu nezbytná znalost příslušné relevantní informace. K předání informací třetí straně dochází výhradně po výslovném souhlasu objednavatele.

6.2 V případě, že objednavatel přenechá dodavateli dokumenty, data, informace sloužící ke zpracování dat, software, materiály, typologicky specifické nástroje, nebo zařízení a předměty (jako např. vzorky, modely) k provedení smluvních závazků, zůstávají veškerá stávající a/nebo v budoucnu vzniklá práva u objednavatele. K převodu vlastnictví nedochází. Bez předchozího písemného souhlasu objednavatele je dodavateli zakázáno používat k jiným než smluvně dohodnutým účelům mezi objednavatelem a dodavatelem, reprodukovat a/nebo zpřístupňovat v jakékoliv podobě třetím stranám předmět přenechaný zákazníkovi, zejména výkresy, modely, šablony, vzorky a podobné. Po ukončení vývoje se dodavatel zavazuje k navrácení výše uvedených předmětů objednavatele.

6.3 Výše uvedená ustanovení platí zejména také v případě, že dodavatel nakupuje takový materiál od třetí strany pouze za účelem provedení objednávky od objednavatele, nebo v případě, že je materiál vlastnictvím dodavatele, ale v materiálu nebo v produktech vyrobených za pomoci materiálu je obsaženo nebo ztělesněno know-how objednavatele.

6.4 Dodavatel se zavazuje zavázat jakéhokoli subdodavatele v souladu s předchozími předpisy.

6.5 Dodavatel může inzerovat obchodní vztah pouze s předchozím písemným souhlasem objednavatele.

6.6 V případě potřeby budou následující dohody o mlčenlivosti upraveny v samostatných dohodách.

7. Povinnost prohlídky a reklamační povinnost
Objednavatel je oprávněn prohlédnout dodané předměty podle certifikovaných postupů namátkových kontrol v řádném postupu. Jakmile jsou zjištěny eventuální závady, sdělí je zákazník neprodleně písemnou formou dodavateli. Dodavatel se zříká námitky opožděné reklamace závady v případě, pokud mu nejsou ohlášeny závady objevené v uvedeném průběhu neprodleně, respektive neobjevené závady neprodleně po jejich objevení.

8. Odpovědnost za vady; Základní zodpovědnost
8.1 Předmět nákupu a/nebo služby musí prokázat dohodnutou kvalitu, funkci nebo výkon. Dále musí v této souvislosti být dodržovány příslušné a závazné předpisy o pracovní a zdravotní bezpečnosti, ochraně životního prostředí a požární ochraně. Všeobecně uznávaná a stávající technická pravidla musí být v zásadě dodržována, ledaže objednávka nevyvolá odlišné požadavky.

8.2 Pokud není smluvně dohodnuto jinak, přenáší se riziko ztráty a zhoršení stavu předmětu na BVS v okamžiku převzetí předmětu na místě převzetí (převod rizika). Promlčecí lhůta pro vady je 24 měsíců a začíná okamžikem zdárného převzetí. Pokud je převzetí zpožděno bez zavinění dodavatele, dohodnou se strany na přiměřené maximální lhůtě.

8.3 V rámci dodatečného vylepšení musí dodavatel vady bezplatně odstranit. Bezplatnost se vztahuje na všechny služby, které jsou v jednotlivém případu vyžadované k odstranění příslušné vady. Pokud není odstranění vady možné v rámci následného zlepšení a/nebo je pro dodavatele nepřijatelné, je dodavatel povinen objednateli vadnou službu bezplatně vyměnit. Pokud se dodavatel zpozdí s odstraněním vady a/nebo nebude schopen odstranit vadu sám z důvodu naléhavosti odstranění vady, je objednavatel oprávněn provést nezbytná opatření sám, nebo třetí stranou, na náklady dodavatele. V takovém případě před odstraněním vady příslušně informuje dodavatele. V případě, že z důvodu naléhavosti odstranění vady není možné dodavatele informovat předem, provede to dodavatel neprodleně dodatečně. Povinnosti dodavatele založené na zásadách odpovědnosti za vady zůstávají tímto nedotčeny. Z toho vyjmuty jsou možné závazky vyplývající z vad, které lze přičíst opatřením provedeným samotným objednavatelem nebo třetí stranou.

8.4 Po úspěšném odstranění vady opět začíná promlčecí doba písemným převzetím služeb v souladu s číslem 8.2. Pokud objednavatel písemně nepřevezme službu do osmi pracovních dnů po výkonu služeb, začíná nová promlčecí lhůta s uplynutím výše uvedené osmidenní lhůty.

8.5 Ohledně práv a odpovědnosti dodavatele, které jdou nad tento rámec, platí zákonné předpisy.

8.6 Dodavatel nebude zproštěn svých povinností z důvodu nepředvídatelných událostí (“vyšší moc”), ať už dočasně nebo trvale, a ani se od nich nemůže oprostit (například odstoupením). Společnosti BVS musí být plně uhrazeny vzniklé škody.

9. Informace o produktu; Nebezpečné látky
9.1 Dodavatel je povinen poskytnout objednavateli veškeré potřebné informace o produktu, zejména bezpečnostní listiny, pokyny ke zpracování, předpisy pro označování, montážní instrukce, bezpečnostní opatření při práci včetně veškerých změn dodávky zboží a označit je v souladu s příslušnými právně platnými předpisy.

9.2 Dodavatel přebírá odpovědnost za dodržování příslušných předpisů nařízení REACH (ES č. 1907/2006), s ohledem na registraci, hodnocení, povolení a omezení chemických látek. Dodavatel samostatně a bez vyzvání zpřístupní objednavateli požadované bezpečnostní listiny a další informace podle nařízení REACH. Dodavatel musí dodržovat veškerá omezení a/nebo zákazy látek na kandidátském seznamu SVHC. V případě pochybností musí provést potřebné chemické analýzy, aby zajistil nezávadnost materiálu.

9.3 Dodavatel musí s chemickými surovinami zacházet, identifikovat je a označovat v souladu s nařízením CLP (ES č. 1272/2008).

9.4 Dodavatel se musí postarat o to, aby dodané zboží nebo části zboží odpovídaly požadavkům RoHS (směrnice 2011/65/EU) a WEEE (směrnice 2012/19/EU), stejně jako příslušným národním implementačním předpisům (ElektroStoffV a ElektroG). Výrobní procesy musí být v souladu s RoHS, likvidace v souladu s WEEE.

10. Subdodavatelé; minimální mzda
10.1 Dodavatel není oprávněn zapojit subdodavatele bez předchozího písemného souhlasu objednavatele. V případě udělení souhlasu je dodavatel zavázán subdodavatele pojmenovat a předložit důvod pro jeho využití. Dodavatel je dále povinen subdodavatele pečlivě a svědomitě hlídat a postarat se, aby naplnil jím přebrané úkoly v souladu se zákonnými předpisy. Zejména musí včas dostát svým platebním povinnostem a zbavit objednavatele jakýchkoliv závazků. Dodavatel se zavazuje poskytnout objednavateli informace o subdodavatelích a/nebo věřitelích pověřených k provedení objednávky. Pověření subdodavatelů a/nebo věřitelů ze strany dodavatele se neuskuteční bez předchozího pečlivého prověření za účelem dodržení zákona o minimální mzdě. Totéž platí pro řetězec subdodavatelů. V rámci úředního zkoumaní, dodavatel objednavateli poskytne neprodleně veškeré důkazy dodržování minimální mzdy.

10.2 Dodavatel se zavazuje dodržovat předpisy o minimální mzdě („Zákon regulující minimální mzdu” z 11. srpna 2014, v aktuálně platné verzi) v rámci služebních nebo pracovních objednávek.

10.3 Dodavatel se zavazuje osvobodit objednavatele od platebních požadavků jeho zaměstnanců, nebo zaměstnanců povolaných subdodavatelem a/nebo věřitelem k provedení jeho objednávek v souladu s § 13 MiLoG (zákon o minimálně mzdě) ve spojení s § 14 AentG (zákon o vysílání pracovníků). Osvobození z odpovědnosti existuje také v případě, že objednavatel utrpí jinou škodu v důsledku porušení zákona o minimální mzdě dodavatelem.

10.4 V případě porušení zmíněných povinností má kupující mimořádné právo na ukončení smlouvy.

11. Kodex chování
Dodavatel respektuje všechna práva zaměstnance a zaručuje dodržení právních předpisů příslušných právních ustanovení. Zajišťuje rovné příležitosti a rovné zacházení, zabrání jakékoliv formě diskriminace a nevyužívá dětské práce. Dodavatel nese odpovědnost za ochranu zdraví svých spolupracovníků a dbá na životní prostředí v souladu s platnými zákony ochrany životního prostředí. Chrání své dodávky před neoprávněným přístupem nebo manipulací a ke splnění svých služeb využívá výhradně spolehlivé a svědomité spolupracovníky nebo pomocníky. Dodavatel se zavazuje provozovat spolehlivý systém managementu kvality. Dodavatel dále zabraňuje korupci nebo úplatkářství.

V případě porušení předchozích pravidel chování je objednavatel oprávněn smlouvu vypovědět.

12. Obchodní klauzule
Pokud jsou obchodní klauzule dohodnuty v souladu s Internation Commercial Terms (INCOTERMS), bude rámec jejich uplatnění založen na verzi INCOTERMS 2010.

13. Příslušný soud; Rozhodné právo
13.1 Místem soudního jednání je výlučně Hanau / Spolková republika Německo. Objednavatel je však oprávněn podat žalobu u soudu příslušného k sídlu dodavatele.

13.2 Platné je výhradně právo Spolkové republiky Německo s výjimkou kolizní právní normy a Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG).

14. Salvátorská klauzule
Neúčinnost regulace těchto všeobecných nákupních podmínek nemá vliv na platnost ostatních ustanovení. Pokud se ukáže, že je nařízení neúčinné nebo neproveditelné, bude nahrazeno novým účinným ustanovením, které se co nejvíce blíží právnímu a hospodářskému výsledku neúčinného nebo neproveditelného nařízení.

Downloads